Selecteer een pagina

Huisregels

Hier vind je de huisregels over Open Air Almelo 2024!

Toelatingseisen

 • Gast dient in bezit te zijn van een geldig ID (paspoort of rijbewijs) en dient dit op verzoek te kunnen tonen.
 • Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Correcte kleding verplicht, geen kleding die racistische en/of veroordelende kleding/uitingen, kleding die je als groep herkenbaar maakt.
 • Gast mag niet in bezit zijn van (alcoholische) dranken, glaswerk, blik, plastic flessen, voedsel, wapens, (hard)drugs, lachgas, etc. Op verzoek van beveiliging kan de gast gefouilleerd worden.
 • Gasten die niet toerekeningsvastbaar meer zijn (dronkenschap of onder invloed van drugs) kunnen preventief geweigerd worden. 
 • Tassen worden bij de ingang gecontroleerd, vloeistoffen (o.a. parfum) en/of onder druk staande flessen (o.a. deo, haarlak) zijn niet toegestaan.

Alcoholbeleid

 • Het schenken van alcohol aan minder jarigen is bij de wet streng verboden. Boulevard Entertainment neemt dit ook hoog op en controleert hierop aan de deur, bij twijfel dient de gast altijd een geldig ID (paspoort of rijbewijs) aan te kunnen tonen.

Verwijdering beleid
Boulevard Entertainment streeft ernaar haar evenementen zo soepel en gezellig mogelijk te laten verlopen, toch kan, bij ernstig wangedrag, men overgaan op verwijdering van de betreffende gast.

 • Een gast kan worden verwijderd als hij waarschuwingen van het personeel niet opvolgt.
 • Een gast kan worden verwijderd als hij zijn omgeving tot last is.
 • Een gast kan worden verwijderd als hij betrapt wordt op strafbare feiten.

Schade- en herstelbeleid
Bij toebrengen van schade aan andermans eigendommen zal degene die schade toebrengt, verantwoordelijk worden gehouden voor het vergoeden van de betreffende schade.

 • Bij toebrengen van schade aan de locatie of andermans eigendommen zal de betreffende gast verwijderd worden nadat deze zijn gegevens bij Boulevard Entertainment en/of de locatie geregistreerd heeft.
 • In ernstige gevallen zal de politie worden ingeschakeld.

Klachten en procedures
Als een gast klachten heeft over de manier waarop hij door Boulevard Entertainment behandeld is, kan hij te allen tijde contact opnemen met Boulevard Entertainment. Boulevard Entertainment zal dan in overleg met de gast naar een geschikte oplossing van het probleem zoeken. Als Boulevard Entertainment veel klachten van dezelfde soort krijgt zal zij deze zeer hoog opnemen.

Diefstal
Boulevard Entertainment streeft ernaar zo veilig mogelijk evenementen te organiseren. Er zijn voor zover mogelijk kluisjes aanwezig waar de gast tegen betaling zijn spullen kan opbergen. Bij diefstal moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Boulevard Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van (persoonlijke) eigendommen.

Toezichthouders
Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich direct bij de ingang te legitimeren en te vragen naar de dienstdoende evenementenmanager (art. 5:12 algemene wet bestuursrecht).

Marketingactiviteiten
Marketingactiviteiten op het evenemententerrein zijn niet toegestaan zonder explicite toestemming van Boulevard Entertainment. Dit omvat elke vorm van marketing. Overtreders zullen zich moeten identificeren of zullen anders worden overgedragen aan de politie. Overtreders zullen aansprakelijk worden gesteld voor alle opruim- en herstelkosten alsmede alle materiële en immateriële gevolgschade.

Camera’s
Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera’s. Eenieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Tijdens het gehele evenement worden video/foto opnames gemaakt, bij het betreden van het terrein geeft iedere gast toestemming dat deze opnames gebruikt mogen worden door Boulevard Entertainment voor commerciële-/marketingdoeleinden.

Water
Het is verboden om te zwemmen in het water vanaf het evenemententerrein.

 

Calamiteiten in geval van brand of andere calamiteit dienen de instructies van het personeel en/of hulpverlenende diensten gevolgd te worden.

 

IEDERE BEZOEKER WORDT GEACHT HET HUISREGELEMENT TE KENNEN. DOOR HET BETREDEN VAN HET TERREIN AANVAARDT HIJ/ZIJ DE NALEVING ERVAN.